Niektóre zawody zobowiązane są do zachowywania szczególnej poufności w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych. Jest to tzw. tajemnica zawodowa, która zabrania osobom pracującym w konkretnych profesjach, przekazywania informacji mogących skutkować narażeniem na szkodę interesu osoby, firmy bądź instytucji.

Wśród zawodów zobowiązanych do zachowywania tajemnicy zawodowej, wyróżnić można tłumacza przysięgłego, który na co dzień zajmuje się przekładem pism urzędowych oraz dokumentów, posiadających moc prawną.

Dlaczego tłumaczenia przysięgłe wymagają zachowania poufności?

Dokumenty które wymagają tłumaczenia poświadczonego, często zawierają szczegółowe dane osobowe oraz inne dane wrażliwe, które nie powinny zostać ujawnione osobom trzecim. Wśród takich dokumentów można wymienić m.in. świadectwo ukończenia studiów, akt urodzenia, akty notarialne, testament, dokumentację lekarską, umowy spółek czy wyroki sądowe.

Skutki ujawnienia tajemnicy zawodowej, mogą dotknąć także tłumacza przysięgłego, którego profesja wchodzi w skład zawodów zaufania publicznego. Z tego powodu, zobowiązany jest on do zachowywania tajemnicy zawodowej, której naruszenie może zakończyć się poważnymi konsekwencjami.

Skutki wyjawienia tajemnicy zawodowej

O konieczności dochowania tajemnicy zawodowej mówi ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (art.14 pkt 2). W związku z tym, naruszenie zasady poufności traktowane jest jak przewinienie, co niekiedy rodzi poważne konsekwencje, w tym m.in.:

  • upomnienie,
  • naganę,
  • karę finansową,
  • zawieszenie bądź utratę prawa do wykonywania zawodu.

Wyjątkowe okoliczności

Tłumacz przysięgły może naruszyć zasadę poufności tylko w wyjątkowych okolicznościach. Możliwe jest to m.in. wtedy, gdy znajdzie on w powierzonych dokumentach informacje, świadczące o możliwości popełnienia przestępstwa lub gdy ujawnienie danych z powierzonej dokumentacji mogłoby być pomocne dla organów ścigania, m.in. w ujęciu sprawcy danego przestępstwa.

Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z wieloma obostrzeniami, których przestrzeganie jest niezwykle ważne dla zabezpieczenia interesów Klienta oraz własnych.