Jest to osoba zaufania publicznego. To niezwykle odpowiedzialny zawód, gdyż autor przekładu bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za błędy wynikające z jego pracy, a sam dokument potwierdzony jest pieczęcią z jego nazwiskiem. Czy dobra znajomość języka obcego wystarczy, by zostać tłumaczem przysięgłym?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Do jego codziennych zadań należy przekład różnego rodzaju dokumentów procesowych i urzędowych – aktów małżeństwa, zgonu, urodzenia, faktur, świadectw, certyfikatów, umów i wiele więcej. Dokonuje przekładów zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i na potrzeby organów państwowych, takich jak Policja, sądy lub prokuratura. Ponadto, zajmuje się uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów dokumentów. Może również poświadczać przekładów wykonanych przez inne osoby. Zgodnie z Ustawą posługuje się specjalną pieczęcią. Na stemplu widnieje jego imię, nazwisko oraz język, w którego zakresie ma uprawnienia, a także pozycja na liście tłumaczy przysięgłych. Również popularne są oczywiście usługi online. Tam z kolei, w razie potrzeby może podpisać się specjalnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

To osoba, która posiada obywatelstwo polskie bądź innego państwa UE lub członkowskiego EFTA. Ponadto, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz znać język polski. Nie może być także karana za umyślne przestępstwa skarbowe lub przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Wymagany jest również tytuł licencjata.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

W Polsce wykonywać ten zawód mogą tylko osoby, które uzyskały odpowiednie uprawnienia – reguluje to stosowna ustawa. Nabycie owych uprawnień wiąże się m.in. z przystąpieniem do specjalnego egzaminu oraz utrzymania z niego pozytywnego wyniku. Przeprowadzany jest on zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Zapisy odbywają się w Ministerstwie Sprawiedliwości, jego koszt wynosi 800 złotych, a zdawany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończonym z pozytywnym wynikiem egzaminie odbywa się oficjalne ślubowanie.